ΠΡΟΦΙΛ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Μπορούν να αποστειρωθούν και αντέχουν σε υψηλή (+180οC μέχρι +300οC) και χαμηλή θερμοκρασία (μέχρι-80οC).
Είναι υπόλευκα αλλά μπορούν να παραθοθούν σε όποια απόχρωση επιθυμούμε.

Αιμου 30 - 11855 Αθήνα - Τηλ.:2103460551 - Fax:2103466127- e-mail:sales@veltitech.com